UA-118344635-1

Общи условия за ползване на Електронен магазин Видима

Използвайки www.baniavidima.com се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи  условия за ползване и политиката за поверителност

1.     Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта www.baniavidima.com, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на „Тони-2809”ЕООД, гр.Севлиево, наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител” .

2.     Информация за продавача:

Име : „ Тони-2809“ ЕООД

ЕИК/-200759370

Адрес на регистрация; гр. Севлиево, ул.“Мара Гидик“ № 51

-mailmarinovat@abv.bg ; tel. 0889403723

-       Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Предмет -Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да поръчва и закупува предлаганите в онлайн магазина стоки по следните начини- след регистрация,обаждане по телефон или на е-mail чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена , при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, както и информация за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка. 

3.     Регистрация и правила за поверителност съгласно приетия от Е С  Общ Регламент за Защита на Личните данни-Потребителят може да прави онлайн покупки след регистрация или без регистрация , като гост. При попълване на формата за регистрация, потребителят  предоставя верни данни относно самоличността си , адреса и другите изискуеми от формата на www.baniavidima.com данни. Тези данни се използват в съответствие със  Закона за счетоводството за попълване във Фактурата Име и Адрес на получателя, както и отчитане на продажбите пред НАП. Имейл адреса и телефона се използват за комуникация с Продавача и Куриерската фирма при доставка на стоката.

Поръчка в сайта може да се прави и без регистрация – на e-mail-marinovat@abv.bg или на телефон 0889403723.  Уеб сайтът има право да събира и използва информация за своите потребители  само във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина.Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за целите на покупко-продажбата и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато  е получено изрично съгласие от потребителя за това.

Всеки регистриран клиент в сайта www.baniavidima.com  има достъп до личните си данни през Вход с парола , както и възможност за корегиране при неточност. Клиентът може да поиска по e-mail да бъде изтрит профила и личните му данни от сайта и ние сме длъжни да направим това и да уведомим клиента.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:

Ние,Продавача като Администратор  събираме и обработваме  Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина www.baniavidima.com  и въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни:

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.baniavidima.com   за следните цели: 
• създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
• индивидуализация на страна по договора;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
- Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
 съхранението на данните е до момента в който Вие заявите желание да бъдат изтрити

•  поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

4.     Покупка
Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „КУПИ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично. Поръчка в сайта може да се прави и без регистрация като Гост, също и на e-mail-marinovat@abv.bg или на телефон 0889403723.  
 Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка. 

Цени
Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове с ДДС за един брой/  и не включват разходите за доставка. 
Цената за доставка се начислява допълнително и зависи от теглото и размера на закупените продукти.
При закупуване на по-големи количества е възможно да бъдат договорени по-ниски цени. 

Доставка

До 5 работни дни след потвърждаване на заявката /и след пристигане на сумата в банковата сметка на уеб сайта, ако е избрано „заплащане чрез банков превод”/ стока се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка. Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.
Ако потребителят не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. При изрично изразено желание от страна на потребителя, стоката може да бъде получена и след изтичане на срока за доставка като в този случай поема разходите и по втората доставка. За повторната доставка започва да тече нов срок от 5 работни дни.
 ОТКАЗ
Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. 
Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката, като заплати транспорта за връщане, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин .В този случай продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 5 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Потребителят има право да откаже заявената от него стока и  ако:
1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; 
2. Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката . 
3. Цената не съответства на оферираната цена 
Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. 
Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката, като заплати транспорта за връщане, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин .В този случай продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 5 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Права и задължения на страните
Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката. 
Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката. 
Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

Авторски права
Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.
Настоящите общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни.